กวค.สกศ.รร.จปร. รับการตรวจ 5ส. จากทางคณะกรรมการฯ

วันที่ 2 มี.ค. 65 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการตรวจ 5ส. จากทางคณะกรรมการ โดยผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย