เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ภายใน สกศ.รร.จปร. ประจำเดือน ก.พ.63