ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

พ.อ.อรรถพล  จินดาทรัพย์
Col. ATAPON  CHINDASUB

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ตท.34 จปร.45
Master of Eng. in Mechanical Engineering,
National Defense Academy, JAPAN

Director of the Department of Mechanical Engineering, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ปริญญาโท M.Sc.(Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2548

ปริญญาตรี B.Sc.(Computer Science) National Defense Academy of Japan, 2546

Deputy Director of the Department of Mechanical Engineering, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001