ห้องปฏิบัติการ

ร.ต.ธนภูมิ มะวิญธร

ตำแหน่ง : นายทหารประจำห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ.ส.อ.กิตติชัย ทุยดอย

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ. สุรพร ผลิผล

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ. อรุณ สว่างบุญ

ตำแหน่ง :เสมียน
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.ณพสิทธิ์ อ่อนทองคำไพศาล

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

ส.อ. ณรงค์ บุตรแสง

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ: