ธุรการ/ห้องปฏิบัติการ

ร.อ.สมเกียรติ เมฆสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ประจำกอง
คุณวุฒิ:

ร.ท.ธนภูมิ มะวิญธร

ตำแหน่ง : นายทหารประจำห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ.ส.อ. สุรพร ผลิผล

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ. กันติทัต โถทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.ณพสิทธิ์ อ่อนทองคำไพศาล

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ:

จ.ส.ท. ณรงค์ บุตรแสง

ตำแหน่ง :นายสิบห้องปฏิบัติการ
คุณวุฒิ: