อาจารย์

พ.อ.หญิง สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.อ.อาศิส บุณยะประภัศร

ตำแหน่ง :ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: Ph.D. Mechanical Engineering, Case Western Reserve University, USA


พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

พ.อ.วนชาติ บริสุทธิ์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: M.S. Mechanical Engineering, University of New Haven, U.S.A.

พ.ท.อุกฤษณ์ อันทพิษ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วศ.ม. เครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พ.ต.ธีรภัทร์ พันธ์กล้า

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: M.Eng. (Advanced Manufacturing Technology), Swinburne University of Technology, Australia

 

พ.ต.ปริญญา เกียรติภาชัย

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร.อ.กันต์ธร พรหมสถิต

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: Bachelor of Eng. in Mechanical Engineering, National Defense Academy, JAPAN

 

ร.อ.วสวัตติ์ เสาวดี

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วศ.ม. เครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร.อ.หญิง ปพิชญา พันธุระ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.อ.วรพรต รักคุณ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:
M.Sc. Mechatronics Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg Germany, 2564

ร.ท.สิริวัชร สิงห์โต

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: วศ.บ. เครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.ท.ธนภัทร สิริพัชโรธรณ์

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:
Bachelor of Eng. in Mechanical Engineering, National Defense Academy, JAPAN