อาจารย์

พ.อ.อาศิส บุณยะประภัศร

ตำแหน่ง :ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

พ.อ. บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์

ตำแหน่ง :อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:


พ.อ.หญิงสุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง :รศ.สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ท.วนชาติ บริสุทธิ์

ตำแหน่ง : ผศ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

พ.ต.อุกฤษณ์ อันทพิษ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.อ. ธีรภัทร์ พันธ์กล้า

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: Master of Engineering (Advanced Manufacturing Technology), Swinburne University of Technology, Australia

Bachelor of Engineering(Mechanical Engineering), Swinburne University of Technology, Australia

ร.ท.สิริวัชร สิงห์โต

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.ท.ปริญญา เกียรติภาชัย

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.ท.สมเกียรติ เมฆสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ประจำกอง
คุณวุฒิ:

ร.ท. วสวัตติ์ เสาวดี

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.ท.หญิงปพิชญา พันธุระ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:
B.S.The Citadel, Military College of South Carolina