ธุรการ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ร.ท.หญิง ดวงพร เปรมอาษา

ร.ท.หญิง ดวงพร เปรมอาษา

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.บุญรวม พรรแก้ว

จ.ส.อ.บุญรวม พรรแก้ว

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

จ.ส.อ.พูนศักดิ์ บัวขจร

จ.ส.อ.พูนศักดิ์ บัวขจร

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

 

 

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

จ.ส.อ.ศิววงศ์ แก้วเงิน

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร. 

 

 

นายสมควร พันชำนาญ

นายสมควร พันชำนาญ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่

 

 

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

นายชาญยุทธ อ่อนลาด

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาสถานที่