ประวัติกองวิชาฯ

       กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เริ่มก่อตั้งเป็นแผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๒ ตามคำสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ ๑๑/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๒ โดยมี พันโทสนิท สุกกรีอาจารย์แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกองการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รักษาราชการหัวหน้าแผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอีกตำแหน่งหนึ่ง ในสมัยนั้น พันเอกชาญ วุฒิรณประมวลชน เป็นผู้อำนวยการส่วนการศึกษา และ พลตรี กำปั่น กัมปนาถแสนยากร เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต่อมาแผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาเปลี่ยนเป็นหัวหน้ากองวิชา
ส่วนสถานที่ตั้งนั้น เมื่อตั้งแผนกใหม่ๆ ยังไม่มีที่ตั้งของตัวเอง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงได้มีการสร้างตึกแผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นการถาวร อยู่ด้านทิศเหนือของกองการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี ขุนเสนาทิพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขณะนั้น เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ ได้ย้ายเข้าที่ทำการถาวร เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๘
และอยู่ ณ ที่นี้เป็นเวลา ๓๓ ปี จึงย้ายมาอยู่ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ เขาชะโงก จังหวัดนครนายก เมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๒๕๓/๒๘ ลง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เรื่องให้ รร.จปร. เคลื่อนย้ายเข้าประจำที่ตั้งใหม่ จังหวัดนครนายก

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีรายนามผู้บังคับบัญชาตามลำดับดังนี้

๑. พ.อ.สนิท สุกกรี พ.ศ.๒๔๙๒
๒. พ.อ.สุนทร สตาภรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑
๓. พ.อ.บรรยง พานิชศุภผล พ.ศ.๒๕๒๐
๔. พ.อ.อุดม โพพี พ.ศ.๒๕๒๔
๕. พ.อ.เชิดชาย ดิษนิล พ.ศ.๒๕๒๗
๖. พ.อ.มานิต สง่าพงษ์ พ.ศ.๒๕๒๘
๗. พ.อ.อนุกูล ใจอิ่มสิน พ.ศ.๒๕๓๖
๘. พ.อ.เรืองชัย อินทนิล พ.ศ.๒๕๓๘
๙. พ.อ. สุภโชค สัมปัตตะวนิช พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐. พ.อ. วรศักดิ์ ศิลานนท์ พ.ศ.๒๕๔๙
๑๑. พ.อ. ปราโมทย์ ว่านเครือ พ.ศ.๒๕๕๓
๑๒. พ.อ. องอาจ พิมพ์ทนต์ พ.ศ.๒๕๕๔
๑๓. พ.อ. ปราโมทย์ ว่านเครือ พ.ศ.๒๕๕๖
๑๔. พ.อ. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง พ.ศ.๒๕๕๙