ติดต่อเรา

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

       กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่ตั้งหน่วย :

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ตั้งอยู่ ณ อาคารกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.
เลขที่ 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037-393-487
เบอร์ภายใน 62305 (สำนักงาน) , 62307 (ห้องพักอาจารย์)