ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดซ้อมการดับเพลิงประจำปี 2565

กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดซ้อมการดับเพลิงประจำปี 2565 โดยกำลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้ดำเนินการซักซ้อมการการขนย้ายสิ่งของและดับเพลิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย