กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยกำลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้ดำเนินการซักซ้อมการการขนย้ายสิ่งของและดับเพลิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย