กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ได้จัดทำกิจกรรม 5 ส.

ทั้งนี้ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดกิจกรรม 5 ส. ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความสะอาดและเป็นระเบียบภายในกองวิชา

โดยเริ่มจากการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย

 

“ภาพก่อนทำ 5 ส.”

“ภาพหลังทำกิจกรรม 5 ส.”