กองวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ปฐมนิเทศ นนร. ประจำปี 2567

เมื่อวันที่  26 เม.ย. 67 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า ได้ปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยประจำปี 2567 โดย ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. และอาจารย์ทุกท่าน