จิตอาสาพัฒนาภายในกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ กำลังพลกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในกองวิชาฯ ครับ