ดูงานสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๒๑ ก.พ. ๖๖)

ดูงานสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๒๑ ก.พ. ๖๖)

ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการด้านการเรียนและการสอนของ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมผลงานและห้องปฏิบัติการของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม Bio-Inspired & Educational Robotics Lab. (BEaR) และ Human Computer Interface Lab. (HCI) ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการกระจายความรู้และเทคโนโลยีแก่สถาบันการศึกษาและนักเรียนในระดับประถมและมัธยม เป็นต้น ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม เป็นการจัดสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้ที่เข้าชมนิทรรศการ โดยทางคณะวิจัยมีการดำเนินการออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์ ๕ ตัวในโครงการนี้