ดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 พ.อ.ทองคำ ชุมพล รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำคณะอาจารย์ส่วนการศึกษาฯทไปดูงาน ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จว.ลพบุรี