บริการวิชาการ บรรยายและสาธิตการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ณ รร.วัดสันตยาราม

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 66 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพลเดินทางไปยัง รร.วัดสันตยาราม เพื่อ บรรยายและสาธิตการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ