ปฐมนิเทศ นนร. กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2566 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดปฐมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่2-5 ประจำปีการศึกษา 2566