ปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ ๒-๕ ตอน วก. สัปดาห์เปิดเทอมที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๕

ตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน รร.จปร. ที่สั่งการให้มีการปฐมนิเทศ นนร. ทุกชั้นปีในชั่วโมงแรกของการเปิดภาคเรียนใน สกศ. ทั้งนี้ทาง กวค.สกศ.รร.จปร. ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ทำการสอนในชั่วโมงแรกของแต่ละชั้นปีทำการปฐมนิเทศ นนร. เพื่อเป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ และเพื่ออธิบายโครงสร้างการศึกษาในเทอมที่ นนร. จะได้รับการศึกษา ครับ