ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีห้องกันประเทศ

พ.อ.หญิงสุวิมลฯและพ.อ.อาศิสฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีห้องกันประเทศ เพื่อหารือการดำเนินงานองหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคาร 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2566