นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2566 ศึกษาดูงาน ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 30 ต.ค ถึง 3 พ.ย. 2566 นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่ 2-3 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เดินทางไปยังสถานที่ดูงานของทางราชการและเอกชนในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อศึกษาดูงานและนำประสบการณ์กลับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการรับราชการในอนาคตต่อไป