พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. พร้อมคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุน กวค.สกศ.รร.จปร. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบำรุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น” ให้แก่กำลังพล สกศ.รร.จปร. และผู้ที่สนใจภายใน รร.จปร. ณ อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร.

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ กวค.สกศ.รร.จปร. โดย พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. พร้อมคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุน กวค.สกศ.รร.จปร. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบำรุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น” ให้แก่กำลังพล สกศ.รร.จปร. และผู้ที่สนใจภายใน รร.จปร. ณ อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร. ตามประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ ๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑