รร.จปร. รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ตามโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (TE-IT 2019)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รร.จปร.รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษฯ

รร.จปร.ได้รับรางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ตามโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (TE-IT 2019) ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน โดย ร.ท. ดร. ปริญญา เกียรติภาชัย รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้เข้ารับรางวัล