เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กวค.สกศ.รร.จปร.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กวค.สกศ.รร.จปร.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 กวค.สกศ.รร.จปร.ได้จัดกิจกรรมฯดำเนินการดูแลตันไม้ในเขตสุขาภิบาลและความสะอาดของเขตสุขาภิบาลของกองวิชาฯเป็นที่เรียบร้อย (ตัดหญ้าและพรวนดินบริเวณโคนตัน) ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563