ร.ท. ปริญญา เกียตรติภาชัย รับการประเมินการสอน ครั้งที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 63 ร.ท. ปริญญา เกียตรติภาชัย รับการประเมินการสอน ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง กวค.1 กวค.สกศ.รร.จปร.