ผช.ผบ.ทบ.(๒) . ตรวจเยี่ยมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รร.จปร.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผช.ผบ.ทบ.(๒) . ตรวจเยี่ยมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รร.จปร.   กวค.ได้ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลบริเวณรอบ กวค. และได้ทำการล้างเครื่องปรับอากาศภายในกองจำนวน 6 เครื่อง