ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

พ.อ.อรรถพล  จินดาทรัพย์
Col. ATAPON  CHINDASUB

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

ตท.34 จปร.45
Master of Eng. in Mechanical Engineering,
National Defense Academy, JAPAN

Director of the Department of Mechanical Engineering, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001