รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.
ตท.๓๔ จปร.๔๕
Mechanical Engineering, National Defense Academy, JP.

Deputy Director of the Department of Mechanical Engineering, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001