รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.

Deputy Director of the Department of Mechanical Engineering, Academic Division,
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)

M.Sc. (Food and Nutrition for Development)