Download เอกสาร แผนกฝึก-ศึกษา

งานตามวงรอบ แผนกฝึกศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร.
- แผนการปฏิบัติงานตามวงรอบ ผฝก.กตก.สกศ.รร.จปร.

การศึกษาทางพลเรือน
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2527
1.2 ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการขอรับทุนการศึกษาในต่างประเทศฯ พ.ศ.2552
1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาฯ ภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557
1.4 ระเบียบ สกศ.รร.จปร. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฯ พ.ศ.2559
1.5 ใบสมัคร ประกอบ ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนฯ พ.ศ.2559 (.docx)
1.6 สรุปสาระสำคัญแก้ไขระเบียบ ทบ.ลาศึกษา ปี 57
2. โครงการพัฒนาอาจารย์ รร.จปร.
2.1 หนังสือ ทบ. อนุมัติโครงการพัฒนาอาจารย์ รร.จปร. ปี 61-64
3. การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

อบรมสัมมนานอกหน่วย
1. แนวทางการขออนุมัติไปประชุม สัมมนา และการเป็นวิทยากรภายนอก
1.1 แนวทางการขออนุมัติไป ศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา ตปท. 55
1.2 แนวทางการขออนุมัติไปประชุม สัมมนา
1.3 แนวทางการปฏิบัติในการไปเป็นวิทยากรภายนอก รร.จปร. 55
2. รูปแบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา
2.1 รูปแบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา
3. หนังสืออนุมัติแผนการสัมมนา งบประมาณสัมมนานอกน่วย
3.1 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 57
3.2 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 59
3.3 อนุมัติแผนการสัมมนานอกหน่วย ปี 60

การทัศนศึกษาดูงาน นนร.
แผนการศึกษาดูงาน นนร. ขั้นต้น ปี 60

3. แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบฟอร์มแผนขั้นต้น
- แบบฟอร์มแผนขั้นสมบูรณ์
- แบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
- รูปแบบรายงานการทัศนศึกษาและดูงาน นนร.
- หนังสือเยี่ยมชม และขอรับการสนับสนุนที่พักแรมและประกอบเลี้ยง นนร. ประจำปี 2560
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการทัศนศึกษาดูงาน นนร. ประจำปี 2560

โครงงานวิจัย นนร.
1. คู่มือการเขียนรายงานวิจัยของกองทัพบก
2. วท.กห.1 สำหรับ นนร. (แบบคำขอโครงงานวิจัย) ปรับปรุงใหม่ ก.ค.59
3. แผนการดำเนินงานโครงงานวิจัย นนร. ประจำปี 2559
4. รูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัย นนร. งบประมาณ ทบ.
5. รูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานวิจัย นนร. งบประมาณ วท.กห.

บันทึกข้อตกลงกับสถาบันภายนอก (MOU)
1. สรุป MOU ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันภายนอก พร้อมวันหมดอายุ
2. รายงานสรุป MOU วันที่ 9 ก.ค.59

อัคคีภัย
1. ระเบียบ ทบ. ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ.2503
1.2 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538
2. แผน คำสั่ง และ แผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย สกศ.รร.จปร.
2.1 แผนดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัย สกศ.ฯ ปี 60
2.2 คำสั่งและแผนป้องกันอัคคีภัย สกศ.ฯ ปี 60
3. แบบฟอร์มการรายงานต่างๆ
3.1 แบบรายงานการซักซ้อม
3.2 แบบฟอร์มรายงานด่วน
3.3 รายงานการตรวจสอบของผู้อำนวยการดับเพลิง
4. ตัวอย่างแผนป้องกันอัคคีภัย
4.1 ตัวอย่าง คำสั่ง แผนป้องกันอัคคีภัย นขต.สกศ.ฯ
4.2 ตัวอย่าง แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย

การต่างประเทศ
1. การเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างชาติ
2. คำสั่งชุดล่ามประจำ สกศ.รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2560
3. แบบฟอร์มการรายงานดูงานต่างประเทศของ นนร.

กองทุนพัฒนา รร.จปร. (ด้านการพัฒนา)
1. ตัวอย่าง แบบคำขอโครงการพัฒนา กทพ.รร.จปร. (.docx)
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการ โครงการพัฒนา กทพ.รรร.จปร. (.docx)
3. อนุมัติงบประมาณ กทพ.รร.จปร. ปี 60
4. แบบรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย กทพฯ ด้านการพัฒนา ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม

4. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.1 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (ฉ.2) พ.ศ.2555
4.2 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (ฉ.3) พ.ศ.2555
4.3 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการพัสดุ พ.ศ.2552
4.4 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การบริหารจัดการ (ฉ.2) พ.ศ.2559
4.5 ระเบียบ กทพ.รร.จปร.ว่าด้วย การบริหารจัดการ พ.ศ.2552
4.6 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. (ฉ.2) พ.ศ.2553
4.7 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. (ฉ.3) พ.ศ.2557
4.8 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย กทพ.รร.จปร. พ.ศ.2551

เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มผู้ทรง(แก้ไข ๑๔ มี.ค.๖๐)

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปรจะำปี ๒๕๖๐
แผนพัฒนา 60-64
โครงร่างแผนปฏิบัติราชการ
ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงานโครงการ

อื่นๆ
1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายทั่วไป
2. ระเบียบสารบรรณ ทบ. พ.ศ.2555
3. ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.2555
4. ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร
5. ปฏิทินการศึกษา ปี 60
6. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย รร.จปร. (ฉ.2) ปี 2555
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา รร.จปร. ประจำปี 2559
8. หนังสือ สปช.ทบ. 0406-37255-2472-14 ลง 14 ก.พ.56 เรื่องระเบียบ กค.ว่าด้วย คชจ.
9. ระเบียบ ทบ ว่าด้วย รปภ ความลับ ปี 44
10. ระเบียบ ทบ ว่าด้วย รปภ สารสนเทศ ปี 55
11. พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉ.6) พ.ศ.2558
12. คำสั่ง กห 74-2559 เรื่องการดำเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร

---------------------------------------------------

ติดต่อแผนกฝึกศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 62277
Email : acad3.crma@gmail.com